>Kortversjonen Prosa 06|08

Fikret Berkes: Sacred Ecology

Iulie  Aslaksen



Foto: Tom Nicolaysen

Iulie Aslaksen (52) er forsker i Statistisk sen­tralbyrå, arbeider med sammenhengen mellom samfunnsøkonomi og miljøspørsmål og skriver nå en bok om økologisk økonomi.

Fikret Berkes:
Sacred Ecology
Taylor & Francis 1999
(Sidehenvisning er til 2. utgave),
Routledge, New York 2008

Hva boka handler om Økologi er ikke bare naturvitenskap, men omhandler også forholdet mellom mennesket og naturen. Pro­fessor Fikret Berkes fra Canada har vært pioner for å bygge bro mellom økologi og antropologi. Sacred Ecology formidler det han med et høy­tidelig ord kaller hellig økologi – en helhetlig og humanistisk tilnærming til for­holdet mellom mennesket og naturen, formidlet gjennom urfolks tradisjonelle økologiske kunnskap. Som ung marinbiolog studerte Berkes hvordan fisket som Cree–indianerne ved Hudson Bay levde av, ble påvirket av den gigantiske vannkraftut­byggingen ved James Bay. Fra sitt ståsted i natur­vitenskapen ble han fascinert av urfolkenes forståelse av menneskets plass i natu­ren og skaperverket, og overrasket over hvor godt de forvaltet fiskeressursene. Berkes fortsatte å studere urfolkskul­turer i nordområdene, der fiske og fangst, jakt og reindrift foregår i samspill med nedarvet praktisk kunnskap og kultur­verdier for­midlet gjennom historier og mytologi. Forfedrene til dagens indianerstammer kan nok ha bidratt til ut­ryddelse av mammut og andre dyrearter, men blant deres etterkommere finner forskerne bærekraftig økologisk etikk. Berkes reflekterer over hva vi i den moderne verden kan lære av urfolkenes tradisjonelle økologiske kunnskap – en dyp forståelse av men­neskets plass i naturen, at vi og naturen inngår i en større sammenheng, og at vi har et kosmisk ansvar for å bevare bærekraftige økosystemer og kulturer. I dag har urfolkenes tradisjonelle økologiske kunnskap fått ny aktualitet innen klimaforskning. Klimaforskere i nordområdene samarbeider med urfolk for å få kunnskap om forandringer i værforholdene: Isen kommer senere og blir tynnere, trekkfuglene kommer tidligere, og gåseflokkene som Cree-indianerne før jaktet på, flyr nå forbi og videre mot nord. Klimaforskerne ser at urfolkene har stor lydhørhet for naturens signaler, oppøvd gjennom genera­sjoners liv i krevende omgivelser.

Leselighet Sacred Ecology er velskrevet og dermed lett å lese, men krever leserens fulle oppmerk­somhet på en reise gjennom et bredt kunn­skapsunivers.

Tese Mennesker som har livsgrunnlaget i nær kontakt med natur og naturvisdom, har en kunnskap om balanse i naturen som i altfor stor grad er glemt i den moderne verden, en kunnskap som vi trenger i klimaforandringens tid.

Hvem er for
De som ser betydningen av dialog mellom naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humaniora, en dialog som henter frem «usynlig» kunnskap, til inspirasjon og påminnelse om hvor viktig enkeltmenneskers holdninger og verdisyn er for å få til en bærekraftig utvikling.

Hvem er mot
De som mener at moderne vitenskap, i sammenheng med teknologiske, poli­tiske og økonomiske løsninger, har hele nøkkelen til å løse klimaproblemene.
betydning i dag Høy. De raske klimaendringene i Arktis er en vekker for verdenssamfunnet. Tilpasning til klimaendringene krever lokal kunnskap om hvor­dan klimaendringene påvirker levesett, kultur og livsbetingelser.

Favorittsitat «… economic de­velopment based on local knowledge and bio­diversity can be our best bet for an environ­mentally sustain­able future» (s. 249).


Del artikkel på twitter Del denne artikkelen på Twitter.

 Tips en venn om denne artikkelen!  
 

<Tilbake til forrige side Utskriftsvennlig side>